БАЙГАЛЬ ОРЧИН


Манай компани Монгол улсын байгаль орчны тухай хууль, тогтоомж, журмыг баримтлан ажилласаар ирсэн. Мөн байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан үлдээх зорилгоор хайрлан хамгаалж, аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд тавих болно.